สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ  เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความหมายและความสำคัญของงานเกษตรได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ตรวจแบบทดสอบ

 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วย เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรกรรมคู่บ้าน
เรื่อง ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร วันที่ 5 พ.ย. 2561