สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหมัก เป็นการถนอมอาหารที่ใช้น้ำตาลหรือเกลือ เป็นตัวทำให้เกิดปฏิกิริยา โดยอาศัยจุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายวัตถุดิบต่าง ๆ อย่างเช่น แบคทีเรียหรือยีสต์ เป็นตัวการที่เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรต ให้เป็นแอลกอฮอล์

การหมักนั้นต้องอาศัยเวลานาน อาหารที่ได้จากกระบวนการหมัก เมื่อทานเข้าไปจะกระตุ้นให้โปรไบโอติกเจริญเติบโต ส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารของมนุษย์

การดอง เป็นการถนอมอาหารที่ใช้เวลาสั้น ๆ ส่วนมากจะใช้น้ำเกลือที่เป็นกรดเพื่อถนอมอาหาร กระบวนการนี้จะเปลี่ยนรสชาติของอาหารให้มีรสเปรี้ยวมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนพื้นผิวของอาหาร ทำให้นุ่มขึ้นด้วย ไม่มีจุลินทรีย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการดอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม. 3/1 อภิปรายขั้นตอน การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ง 1.1 ม. 3/2 ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง 1.1 ม. 3/3 อภิปรายการทำงาน โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้

- นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการถนอมอาหารด้วยวิธีการหมักดองได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนปฏิบัติถนอมอาหารด้วยวิธีการหมักดองได้

2. นักเรียนสามารถเลือกวิธีการถนอมอาหารที่เหมาะสมกับวัตถุดิบได้

3. นักเรียนสามารถเลือกภาชนะสำหรับการถนอมอาหารด้วยวิธีหมักดองได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. นักเรียนความสามารถในการสื่อสาร

2. นักเรียนความสามารถในการคิด

3. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา

4. นักเรียนความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน และการทำกิจกรรม

3. ใบงาน เรื่อง การถนอมอาหาร

เครื่องมือ

1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. แบบประเมินใบงานกิจกรรม เรื่อง ปฏิบัติถนอมอาหารด้วยวิธีการหมักดอง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถนอมอาหาร
ชั่วโมง ปฏิบัติถนอมอาหารโดยวิธีการหมักดอง
เรื่อง ปฏิบัติถนอมอาหารโดยวิธีการหมักดอง 8 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)