สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทย เป็นองค์ประกอบของดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุนทรียะในการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลง ที่มีสัมผัสระหว่างประโยคเพลงที่สอดคล้องกับจังหวะ ประกอบกับเทคนิคท่วงทีลีลาของผู้บรรเลง สามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึก อารมณ์ และภาพพจน์ต่างๆ ได้ตามบริบทของดนตรีไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยได้อย่างถูกต้อง

คุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

2. นักเรียนมีวินัย

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป       

เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบของดนตรีไทย
ชั่วโมง องค์ประกอบของดนตรีไทย
เรื่อง อารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทย 11 พ.ย. 65 (มีใบความรู้)