สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศ โดยอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง จะขยายตัวลอยตัวสูงขึ้น             

ส่วนอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ อากาศจะจมตัวลง  และเคลื่อนไปแทนที่  การเคลื่อนที่ของลมอาจพา          

ความร้อน ความหนาวเย็นหรือฝนมาด้วย มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากลม เช่น นำไปผลิตกระแสไฟฟ้า

ทำกังหันลม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเกิดลม

อธิบายการใช้ประโยชน์จากลม  

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง รู้จักน้ำ อากาศ และการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง การเกิดลมและประโยชน์ของลม
เรื่อง การเกิดลมและประโยชน์ของลม(ต่อ) วันที่ 28 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)