สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวัดอุณหภูมิเป็นการบอกระดับความร้อนของบริเวณที่วัด เครื่องมือวัดอุณหภูมิ คือ

เทอร์มอมิเตอร์
           การวัดความชื้นของอากาศ คือ การวัดปริมาณไอน้ำที่ปะปนอยู่ในอากาศ เครื่องมือวัดความชื้นของ
อากาศ เรียกว่า ไฮกรอมิเตอร์ โดยใช้หลักการยืดหดของวัสดุเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความชื้น
           การวัดความดันบรรยากาศคือการวัดแรงที่อากาศกดลงบนพื้นในแนวตั้งฉาก ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่
เครื่องมือวัดความดันบรรยากาศคือ บารอมิเตอร์ใช้หลักการที่อากาศมีมวลจึงมีแรงกด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายหลักการและวิธีการวัดอุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ  และความดันบรรยากาศ

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง รู้จักน้ำ อากาศ และการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ และความกดอากาศ
เรื่อง เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ และความกดอากาศ วันที่ 19 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)