สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            ฝน คือไอน้ำที่ลอยสูงขึ้นจะกระทบกับอากาศที่เย็นกว่า ซึ่งควบแน่นมาเป็นหยดน้ำ เมื่อมีขนาดใหญ่
ขึ้นจึงตกลงมาเป็นฝน
           หิมะและลูกเห็บเป็นหยาดน้ำฟ้าแต่เกิดด้วยปัจจัยที่แตกต่างกัน หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิด
กลับเป็นของแข็งซึ่งจะเกิดในสภาวะที่หนาวเย็นและความชื้นเหมาะสม
           ลูกเห็บเกิดจากเม็ดฝนถูกลมหรือกระแสอากาศพัดขึ้นไปในชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ จึงเกิด
การแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง หากลูกเห็บถูกพัดขึ้นไปหลาย ๆ รอบจะมีขนาดใหญ่ขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเกิดฝน หิมะและลูกเห็บ

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง รู้จักน้ำ อากาศ และการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ
เรื่อง การเกิดหิมะและลูกเห็บ วันที่ 12 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)