สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมฆเกิดจากการรวมตัวของไอน้ำจำนวนมากที่ระเหยจากแหล่งน้ำบนผิวโลก ลอยตัวขึ้นไปอยู่ใน
อากาศเย็น ควบแน่นเป็นหยดน้ำขนาดเล็กลอยอยู่ในอากาศ รวมตัวกันเกิดเป็นเมฆ โดยเมฆลอยตัวได้
เพราะการเคลื่อนที่ของกระแสอากาศ
          หมอกเกิดจากไอน้ำในอากาศจับตัวกับฝุ่นละอองในอากาศ และควบแน่นเป็นหยดน้ำเล็ก ๆ
โดยมักจะเกิดหมอกในบริเวณที่เย็นและมีปริมาณไอน้ำในอากาศมาก โดยจะเกิดในบริเวณที่ใกล้กับพื้นดิน
         น้ำค้าง เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำของอากาศ และเกาะลงบนพื้นผิวของวัตถุ น้ำอยู่ในอากาศใน
รูปของไอน้ำ โดยที่อากาศร้อนจะรับไอน้ำได้มากกว่าอากาศเย็น แต่เมื่ออากาศที่มีไอน้ำมากเย็นตัวลง
จะไม่สามารถรับไอน้ำได้อีก ไอน้ำจะเปลี่ยนเป็นหยดน้ำเล็ก ๆ โดยเรียกว่า "อากาศอิ่มตัว"
ตอนกลางคืนอุณหภูมิเย็นลง ทำให้ไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นน้ำค้างอยู่บนใบไม้ใบหญ้า 0°c จะเรียกว่า น้ำค้างแข็ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง รู้จักน้ำ อากาศ และการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง ฝน
เรื่อง การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง ฝน (ต่อ) วันที่ 7 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)