สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมฆและหมอกเกิดจากไอน้ําในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ํา หากละอองน้ําลอยอยู่สูงจากพื้นดินเรียกว่า เมฆ แต่ถ้าละอองน้ําลอยอยู่ต่ําเรียกว่า หมอก น้ําค้างเกิดจากไอน้ําในอากาศควบแน่นเป็นหยดน้ําเกาะอยู่ตาม ใบไม้ใบหญ่าหรือผิววัตถุต่าง ๆ ถ้าน้ําค้างเปลี่ยนสถานะเป็นเกล็ดน้ําแข็งเมื่ออุณหภูมิของอากาศลดต่ําลงถึง 0°c จะเรียกว่า น้ําค้างแข็ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สร้างแบบจําลองเพื่ออธิบายการเกิด เมฆ หมอก น้ําค้าง

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคําถามในใบงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทํากิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทํากิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง รู้จักน้ำ อากาศ และการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง ฝน
เรื่อง การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง ฝน วันที่ 5 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)