สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. บทอ่านหนูปูเปี้ยวเด็กดี

2. การอ่าน เขียน สะกดคำที่ประสมสระเอียะ สระเอีย เป็นการทบทวนสระเอียะ สระเอีย เพื่อสามารถอ่านและเขียนคำที่มีสระเอียะ สระเอียได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงบทอ่าน เรื่อง หนูปูเปี้ยวเด็กดีได้

2. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

3. อ่าน เขียนสะกดคำที่ประสมสระเอียะ สระเอียได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา เรื่อง หนูปูเปี้ยวเด็กดี
เรื่อง หนูปูเปี้ยวเด็กดี (1) 31 พ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)