สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

              อาหารที่เรากินมีหลากหลายสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ 5 หมู่หลัก อาหารแต่ละหมู่มีสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบแตกต่างกันในปริมาณมากน้อยต่างกัน สารอาหารมี 6 ประเภท ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้้า สารอาหารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและการด้ารงชีวิตของมนุษย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายอาหารหลัก 5 หมู่ และระบุอาหารหลักหมู่ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอาหารที่กิน
2. อธิบายความแตกต่างระหว่างอาหารและสารอาหาร
3. บอกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารหลัก 5 หมู่ และประโยชน์ของสารอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม
- สังเกตการตอบค้าถามในชั้นเรียน
- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม
- สังเกตความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว1601 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง หน่วยการเรียนที่ 1 ร่างกายของมนุษย์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
เรื่อง อาหารและสารอาหาร 21 พ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)