สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การมองเห็นสิ่งต่างๆ ผ่านวัตถุที่นำมากั้น สามารถจำแนกวัตถุได้ คือ วัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้เรียกว่า วัตถุทึบแสง ส่วนวัตถุที่แสงผ่านได้เรียกว่า ตัวกลางของแสง ตัวกลางของแสง สามารถจำแนกได้ 2 ประเภทคือ วัตถุโปร่งแสง และวัตถุโปร่งใส

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการมองเห็น

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องแสงและการมองเห็นโดยสังเกตจากการ ตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล การตีความหมายและลงข้อสรุป  โดยสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๓. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ ๑ แสงและการมองเห็น เรื่อง การมองเห็นแสงเมื่อผ่านวัตถุต่างๆ
เรื่อง การมองเห็นแสงเมื่อผ่านวัตถุต่างๆ1 (18 ก.ย. 62)