สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของรำวงมาตรฐาน

ด้านทักษะและกระบวนการ

1.นักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของรำวงมาตรฐานได้

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

-ชิ้นงาน

เครื่องมือ

-แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง รำวงมาตรฐาน
ชั่วโมง รำวงมาตรฐาน
เรื่อง ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบรำวงมาตรฐาน 21 ต.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)