สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เราสามารถมองเห็นได้เพราะมีแสง อะไรก็ตามที่ให้แสงสว่างในตัวเองได้จัดเป็นแหล่งกำเนิดแสงทั้งหมด ซึ่งแหล่งกำเนิดแสงในธรรมชาติทีทั้งเป็นสิ่งที่มีชีวิต เช่นหิ่งห้อย และสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่น ดวงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วย เช่น แสงจากไฟฉายเป็นต้น  ซึ่งวัตถุบางชนิดไม่ได้เป็นแหล่งแต่ก็สามารถสะท้อนแสงจากแหล่งกำเนิดแสงได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการมองเห็น

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องแสงและการมองเห็นโดยสังเกตจากการ ตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล การตีความหมายและลงข้อสรุป  โดยสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๓. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ ๑ แสงและการมองเห็น เรื่อง แสงและการมองเห็น
เรื่อง แสงและการมองเห็น (16 ก.ย. 62)