สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร เกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา (24 ก.ย. 62)(มีใบงาน)