สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที

2.  ตารางเวลาเกี่ยวข้องกับเวลาและระยะเวลา

3.  การอ่านตารางเวลาให้พิจารณาความเกี่ยวข้องของเวลา และรายละเอียดของสิ่งที่อยู่ในตาราง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.อ่านบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ระบุเวลาได้

          2.ให้เหตุผล

          3.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม

2.ตรวจแบบฝึกหัด 2.5

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
เรื่อง อ่านตารางเวลา (17 ก.ย. 62)(มีใบงาน)