สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เราบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที

2. ระยะเวลา หมายถึง ช่วงเวลาที่ต่อเนื่องจากเวลาหนึ่งถึงอีกเวลาหนึ่ง

3. เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้บอกระยะเวลา คือ ทวิภาค (:)  ใช้คั่นระหว่างนาทีกับวินาที

4. 60 วินาที เท่ากับ 1 นาที

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.บอกระยะเวลาเป็นนาที วินาที

          2.แก้ปัญหา

          3.ให้เหตุผล

          4.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

          5.เชื่อมโยง

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม

2.ตรวจแบบฝึกหัด 2.1

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
เรื่อง การบอกระยะเวลาเป็นนาฬิกา นาที วินาที (10 ก.ย. 62)(มีใบงาน)