สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     ปัจจุบันการรับประทานอาหารมีความหลากหลาย ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ความหมาและการออกเสียงคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกลุ่มต่างๆการอธิบายกลุ่มอาหารสารอาหารและประโยชน์ของอาหารกลุ่มต่างๆเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำสะกดคำอ่านกลุ่มคำประโยคข้อความง่ายๆและบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว

ต 3.1 ป.4/1 ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

ต 4.2 ป.4/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารได้

2. นักเรียนสามารถจัดกลุ่มอาหารได้ตรงตามที่กำหนดให้

การวัดผลและประเมินผล

1  ประเมินการอ่านออกเสียงคำและประโยค       

2. ตรวจความถูกต้องในการออกเสียงและความรู้เกี่ยวกับอาหาร

3 ประเมินประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

4 ประเมินความสามารถในการสื่อสารการและการคิด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living เรื่อง Let’s Taste
เรื่อง Food Group (5 ก.ย.62)