สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกช่วงวัย ดังนั้น นักเรียนควรได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บป่วย การให้และการรับฟังคำแนะนำและการสนทนาเพื่อถาม และแสดง ความรู้สึก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารได้

2. จัดกลุ่มอาหารได้ตรงตามที่กำหนดให้

3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแต่ละกลุ่มได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการออกเสียงคำและประโยค

2. สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการพูดให้ข้อมูล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 3 : Healthy Living
ชั่วโมง Let’s Taste
เรื่อง food group วันที่ 29 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)