สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประดิษฐ์ท่ารำประกอบการแสดง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

 - นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ท่ารำประกอบการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย

ด้านทักษะกระบวนการ

- นักเรียนสามารถปฏิบัติและเข้าใจการประดิษฐ์ท่ารำประกอบการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

-ชิ้นงาน

เครื่องมือ

-แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย
ชั่วโมง การประดิษฐ์ท่ารำ
เรื่อง การประดิษฐ์ท่ารำ 30 ก.ย. 65 (มีใบงาน)