สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- ประเภทของละครไทย

- ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์

- บทบาท แนวทางการสืบสานและอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละคร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

 - นักเรียนสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับประเภทของละครไทย

ด้านทักษะกระบวนการ

- นักเรียนสามารถจัดลำดับและสรุปความรู้ความเข้าใจประเภทของละครไทยได้

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

-ชิ้นงาน

เครื่องมือ

-แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์
ชั่วโมง ประเภทของละครไทย
เรื่อง ประเภทของละครไทย(2) 2 ก.ย. 65 (มีใบงาน)