สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- ประเภทของละครไทย

- ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์

- บทบาทแนวทางการสืบสานและอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละคร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

 - นักเรียนสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับประเภทของละครไทย

ด้านทักษะกระบวนการ

- นักเรียนสามารถจัดลำดับและสรุปความรู้ความเข้าใจประเภทของละครไทยได้

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

         

 

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์
ชั่วโมง ประเภทของละครไทย
เรื่อง ประเภทของละครไทย(1) 26 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)