สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

องค์ประกอบและการแสดงนาฏศิลป์ไทยรูปแบบและลักษณะเฉพาะของการแสดงแต่ละประเภทแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- นักเรียนอธิบายความรู้ในองค์ประกอบและวิธีการของรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์

ด้านทักษะกระบวนการ

- นักเรียนสามารถอธิบายผลการวิเคราะห์สรุปความรู้องค์ประกอบและวิธีการของรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ได้

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

-ชิ้นงาน

เครื่องมือ

-แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์
ชั่วโมง องค์ประกอบและการแสดงนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง องค์ประกอบและการแสดงนาฏศิลป์ไทย 28 ต.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)