สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาความต้องการ การออกแบบ การสร้างแอปพลิเคชันและการทดสอบการทำงาน และยังต้องมีการกำกับติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ด้านความรู้

- พัฒนาแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

2 ด้านทักษะและกระบวนการ

- นักเรียนสามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน

การวัดผลและประเมินผล

- ใบกิจกรรมที่ 4.1 เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้ปัญหาและการโปรแกรม
ชั่วโมง การแก้ปัญหาและการโปรแกรม
เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน 27 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)