สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ทบทวนบทเรียน
ชั่วโมง ทบทวนบทเรียน
เรื่อง ทบทวนบทเรียน 5 ต.ค. 65