สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล
ชั่วโมง ผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล
เรื่อง ผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล (5) 28 ก.ย. 65