สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเก็บรายละเอียดผลงานสีไม้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม. 1/1 บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
 1. นักเรียนสามารถอธิบายคุณสมบัติและการใช้สีไม้สร้างสรรค์งานศิลปะ
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคสีไม้
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. การมีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ประเมินชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. แบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทัศนธาตุ
ชั่วโมง ทัศนธาตุ
เรื่อง ทัศนธาตุ 4 24 ส.ค. 65 (มีใบความรู้)