สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อม
2. องค์ความรู้เรื่องทัศนธาตุเบื้องต้นและค่าน้ำหนัก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ม. 1/1 บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการร่างภาพได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถแรเงาด้วยดินสออีอีเบื้องต้นได้
2. นักเรียนสามารถร่างภาพผลงาน ของหวานจานโปรดได้
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. การมีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ประเมินชิ้นงาน
 เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. แบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทัศนธาตุ
ชั่วโมง ทัศนธาตุ
เรื่อง ทัศนธาตุ 2 10 ส.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)