สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อม
2. องค์ความรู้เรื่องทัศนธาตุเบื้องต้นและค่าน้ำหนัก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ม. 1/1 บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างและความคล้ายคลึงของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม

2. นักเรียนสามารถอธิบายองค์ความรู้เรื่องทัศนธาตุเบื้องต้นและค่าน้ำหนัก
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. การมีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทัศนธาตุ
ชั่วโมง ทัศนธาตุ
เรื่อง ทัศนธาตุ 1 3 ส.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)