สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติงานรายบุคคลจากการนำภาพพระพุทธรูปมาจากการฝึกการตีตารางขยายภาพ รวมถึงการใช้ทักษะการระบายสีโปสเตอร์ การให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน จากการนำแต่ละส่วนของภาพมาประกอบให้สมบูรณ์ รวมถึงการนำเสนอผ่านการสรุปการทำงาน นักเรียนจะได้นำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาวิธีการทำงานศิลปะต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ศ 1.2 ม. 1/1 ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถนำรูปแบบทัศนศิลป์ของชาติมาใช้ผ่านการทำงานจิตรกรรมต่อภาพพระพุทธรูปได้

2. นักเรียนสามารถนำเทคนิคสีโปสเตอร์มาใช้ในการแยกค่าน้ำหนักสีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. นักเรียนสามารถทำกิจกรรมกลุ่มได้
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. การมีวินัย

6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย

 

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ชิ้นงานหรือผลงาน
เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. แบบประเมินชิ้นงานหรือผลงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เมื่อทัศนศิลป์ไทยเปลี่ยนไปในแต่ละวัน
ชั่วโมง เมื่อทัศนศิลป์ไทยเปลี่ยนไปในแต่ละวัน
เรื่อง มาต่อภาพกันเถอะ 20 ก.ค. 65