สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาความหมายของการออกแบบ การออกแบบรูปภาพ ความหมายและประเภทของการออกแบบสัญลักษณ์ โดยการศึกษาหลักการออกแบบตราสินค้า    รวมถึงความหมายและประเภทงานกราฟิก และการได้ศึกษาเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ๔ ภาค ไปแล้วนั้น การจะทำให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบรูปภาพและสัญลักษณ์ของตนเอง จึงกำหนดเป็นกิจกรรม pictogram โดยมีการออกแบบผ่านกระบวนการคิดและนำเสนอเป็นภูมิภาค  ซึ่งสะท้อนความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการเรียนผ่านผลงานของตนเองและกลุ่มภูมิภาคตามที่ได้รับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.2 ม. 1/5 ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนนำหลักการออกแบบ มาออกแบบแม่พิมพ์เพื่อทำตราสินค้า

2. นักเรียนมีทักษะด้านการทำ pictogram ทัศนศิลป์ตามภูมิภาค

3. นักเรียนสามารถนำเสนอความคิดและข้อมูลผ่านผลงานของตนเองได้
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. การมีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ชิ้นงานหรือผลงาน
2 เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. แบบประเมินชิ้นงานหรือผลงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบรูปภาพ
ชั่วโมง การออกแบบรูปภาพ
เรื่อง ปฏิบัติการออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และกราฟิก 15 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)