สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาความหมายของการออกแบบ ทั้งการออกแบบรูปภาพ ความหมายและประเภทของการออกแบบสัญลักษณ์ รวมถึงความหมายและประเภทงานกราฟิก จะทำให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบรูปภาพและสัญลักษณ์ของตนเองได้อย่างเข้าใจและสามารถนำไปพัฒนากับงานอื่น ๆ ได้ตามต้องการ
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.2 ม. 1/5 ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนมีความสามารถเกี่ยวกับหลักการออกแบบเบื้องต้น
2. นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนสำหรับนำไปใช้ในการออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์และกราฟิก

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.  การมีวินัย

2.  ใฝ่เรียนรู้
3.  รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2 เครื่องมือ
-  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบรูปภาพ
ชั่วโมง การออกแบบรูปภาพ
เรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และกราฟิก 8 มิ.ย. 65 (มีใบความรู้)