สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติทักษะการขับร้องเพลงสามเสียงไพเราะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการขับร้องเพลงสามเสียงไพเราะได้

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

2. นักเรียนมีวินัย

3. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ปฏิบัติทักษะการขับร้องถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป    

เครื่องมือ

แบบประเมินทักษะการขับร้องเพลงสามเสียงไพเราะ 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะ
ชั่วโมง ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะ
เรื่อง ประมวลทักษะการร้องเพลงสามเสียงไพเราะ 19 ส.ค. 65 (มีใบความรู้)