สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เพลงสามเสียงไพเราะ ประพันธ์โดย ครุสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ) เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ที่เริ่มต้นเรียนขับร้องเพลงไทยได้ฝึกการเอื้อนสามเสียง ซึ่งเป็นการเอื้อนพื้นฐานที่มีความสำคัญในการเรียนขับร้องเพลงไทย อันจะสามารถต่อยอดในการเรียนขับร้องในขั้นที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี และจะทำให้การขับร้องมีความไพเราะมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถบอกที่มาของเพลงสามเสียงไพเราะได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

2. นักเรียนมีวินัย

3. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป       

เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะ
ชั่วโมง ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะ
เรื่อง รู้จักเพลงสามเสียงไพเราะ 1 ก.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)