สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

รูปแบบและลักษณะเด่นของวงดนตรีในวัฒนธรรมไทย

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถจัดวงดนตรีในวัฒนธรรมไทยได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

2. นักเรียนมีวินัย

3. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป       

เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักวงดนตรีในวัฒนธรรมไทย
ชั่วโมง รู้จักวงดนตรีในวัฒนธรรมไทย
เรื่อง วงดนตรีในวัฒนธรรมไทย 24 มิ.ย. 65