สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วงมโหรี แบ่งออกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ วงมโหรีโบราณและวงมโหรี (ปัจจุบัน) มีรายละเอียด ดังนี้

วงมโหรีโบราณ สามารถจัดได้ 3 ขนาด ได้แก่ 1.วงมโหรีเครื่องสี่ 2.วงมโหรีเครื่องหก 3.วงมโหรีเครื่องแปด  

วงมโหรี (ปัจจุบัน) สามารถจัดได้ 3 ขนาด ได้แก่ 1.วงมโหรีเครื่องเดี่ยว 2.วงมโหรีเครื่องคู่ 3.วงมโหรีเครื่องใหญ่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ด้านความรู้

-  นักเรียนสามารถบอกลักษณะเด่นและจำแนกรูปแบบวงมโหรีได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

2. นักเรียนมีวินัย

3. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป       

2 เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักวงดนตรีในวัฒนธรรมไทย
ชั่วโมง รู้จักวงดนตรีในวัฒนธรรมไทย
เรื่อง วงดนตรีไทย : วงมโหรี 10 มิ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)