สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การให้นักเรียนได้ศึกษาและมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 4 ภาค กิจกรรมการฉลุกระดาษ งานทัศนศิลป์ตามท้องถิ่นของตัวเองหรือที่สำคัญตามท้องถิ่นแต่ละภาค โดยใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง ระมัดระวัง และการตัดสินใจในการทำงาน ฝึกพิจารณารายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละสมัยจากการสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้วยความรู้กับการคิดวิเคราะห์ ผ่านเทคนิคการฉลุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.2 ม. 1/2 ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านทักษะและกระบวนการ

    1. นักเรียนสามารถนำรูปแบบทัศนศิลป์ของภูมิภาคมาสร้างงานทัศนศิลป์ โดยใช้ทักษะการฉลุกระดาษได้อย่างถูกต้อง

    2. นักเรียนสามารถฉลุกระดาษจากรายละเอียดที่แตกต่างกันและฉลุได้ถูกต้องตามรูปแบบของงานต้นฉบับ
    3. นักเรียนมีทักษะการใช้คัตเตอร์ในการกรีด/เจาะกระดาษได้อย่างปลอดภัย

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    1.  มีวินัย

    2.  ใฝ่เรียนรู้

    3.  รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ชิ้นงานหรือภาระงาน

เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. แบบประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนศิลป์ 4 ภาค
ชั่วโมง ทัศนศิลป์ 4 ภาค
เรื่อง ปฏิบัติทัศนศิลป์ 4 ภาค 25 พ.ค. 65 (มีใบงาน)