สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาลักษณะสำคัญของงานทัศนศิลป์ในแต่ละภูมิภาคของไทย รวมถึงลักษณะบ้านเรือนไทยในแต่ละภูมิภาค มีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ด้านศิลปะของนักเรียน ทำให้สามารถพิจารณารายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละภาค โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องทัศนศิลป์ท้องถิ่นไทย เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และเห็นคุณค่าของงานศิลปะในแต่ละภาคของไทยมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.2 ม. 1/2 ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.  นักเรียนสามารถระบุงานศิลปะในท้องถิ่นของตนเองได้

2.  นักเรียนสามารถเปรียบเทียบงานศิลปะแต่ละภาคของไทยได้

3.  นักเรียนเห็นคุณค่าของงานศิลปะในแต่ละภาคของไทย

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

              1.  มีวินัย

              2.  ใฝ่เรียนรู้

              3.  รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. การประเมินสมรรถนะหลักที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. แบบประเมินสมรรถนะหลักที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนศิลป์ 4 ภาค
ชั่วโมง ทัศนศิลป์ 4 ภาค
เรื่อง ทฤษฎีทัศนศิลป์ 4 ภาค 18 พ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)