สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นการปฏิบัติตามกระบวนการทำงานโดยการทำตามลำดับขั้นตอน มีความสามารถทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

มีทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นการสร้างให้ผู้เรียนสามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีคุณธรรม ใช้ทักษะการจัดการ เป็นการจัดระบบงาน

และระบบคน เพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางเข้าสู่อาชีพ นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ การเพิ่มมูลค่าสินค้า

เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าทางด้านราคาและการตลาดที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.3/1  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ง 1.1 ม.3/3  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกวิธีการเพิ่มมูลค่าสำหรับงานประดิษฐ์ได้

2. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการทำงานประดิษฐ์ได้

ทักษะกระบวนการ

1.นักเรียนสามารถเลือกวัสดุในการทำงานประดิษฐ์ได้

2. นักเรียนสามารถทำงานประดิษฐ์ได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-  สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

-  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

เครื่องมือ

- ชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้
ชั่วโมง เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ 1
เรื่อง การเพิ่มมูลค่า 16 ส.ค. 65 (มีใบความรู้)