สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าโดยใช้หลักการออกแบบมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมด้วยวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.3/1 อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ง 1.1 ม.3/2  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง 1.1 ม.3/2 วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า

2.ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าสู่การประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าสู่อาชีพ

ด้านทักษะกระบวนการ

1. ความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าสู่การสร้างสรรค์สินค้าเพื่ออาชีพ

2. ความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-  สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

-  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

เครื่องมือ

- ใบงานที่ 4 เรื่อง แบรนด์และบรรจุภัณฑ์สร้างอาชีพ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
ชั่วโมง การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
เรื่อง แบรนด์และบรรจุภัณฑ์สร้างอาชีพ 2 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)