สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักการออกแบบตราสินค้าและเทคนิคการออกแบบตราสินค้าให้เป็นที่จดจำในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.3/1 อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ง 1.1 ม.3/2  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง 1.1 ม.3/2  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพสิ่งแวดล้อม

2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. หลักการออกแบบตราสินค้าและการเพิ่มมูลค่าสินค้า

ด้านทักษะกระบวนการ

1. ความสามารถในการออกแบบตราสินค้าให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า

2. ความสามารถในการออกแบบตราสินค้าให้เหมาะสมกับผู้บริโภค

3. ความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-  สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

-  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

เครื่องมือ

- ใบงานที่ 2 เรื่อง หลักการออกแบบตราสินค้า

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
ชั่วโมง การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
เรื่อง หลักการออกแบบตราสินค้า 19 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)