สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทำได้หลายวิธี  เช่น การทำแห้ง การดอง การใช้ความร้อน   การใช้ความเย็น การใช้รังสี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง ๑.๑ ม. ๓/๑ อภิปรายขั้นตอน การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ง ๑.๑ ม. ๓/๒ ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง ๑.๑ ม. ๓/๓ อภิปรายการทำงาน โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถเลือกวิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

๑. นักเรียนมีวินัย

๒. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

๓. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

-  สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

-  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

เครื่องมือ

- ใบงานที่ ๒ เรื่อง วิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ชั่วโมง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เรื่อง วิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 21 มิ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)