สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นการนำผลผลิตจากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มาเปลี่ยน สภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากเดิมมีความสำคัญในการช่วยเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรไว้เป็นเวลานาน ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มความหลากหลายให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ช่วยให้บริโภคสะดวกและง่ายขึ้น สามารถนำมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ช่วยลดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและราคาถูก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง ๑.๑ ม. ๓/๑ อภิปรายขั้นตอน การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ง ๑.๑ ม. ๓/๒ ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง ๑.๑ ม. ๓/๓ อภิปรายการทำงาน โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจความหมายความสำคัญของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ด้านทักษะและกระบวนการ

๑.  นักเรียนสามารถเลือกผลผลิตทางเกษตรที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปได้

๒.  นักเรียนสามารถตอบคำถามในใบงานได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

๑. นักเรียนมีวินัย

๒. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

๓. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-  สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

-  แบบประเมินใบงาน

-  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

เครื่องมือ

- ใบงานที่ ๑ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ชั่วโมง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เรื่อง ความหมายความสำคัญของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 14 มิ.ย. 65 (มีใบงาน, ใบความรู้ และคำถามชวนคิด)