สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องดื่มที่มีประโยชน์แบ่งออกเป็น  3 ประเภท ดังนี้

1. เครื่องดื่มประเภทนม ซึ่งผลิตจากนมโคและนมแพะ เช่น นมสดสเตอริไลส์ นมสดพาสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว โยเกิร์ต นมผง เป็นต้น

2. เครื่องดื่มประเภทผักและผลไม้ ผลิตจากผักและผลไม้ชนิดเดียวหรือหลายชนิดผสมกัน รวมถึงเครื่องดื่มที่ผลิตจากสมุนไพร เช่น น้ำใบบัวบก น้ำส้ม น้ำมะนาว น้ำแตงกวา น้ำฟักทอง น้ำมะเขือเทศ น้ำฝรั่ง น้ำแตงโมน้ำสับปะรด น้ำรากบัว น้ำกระเจี๊ยบ น้ำขิง น้ำสะระแหน่ น้ำตะไคร้ เป็นต้น

3. เครื่องดื่มประเภทธัญพืช ผลิตจากธัญพืชต่างๆ ได้แก่ ข้าว ถั่วเมล็ดแห้ง และข้าวโพด เช่น น้ำข้าวกล้องงอก น้ำนมถั่วเหลือง น้ำข้าวโพด เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม. 3/1 อภิปรายขั้นตอน การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ง 1.1 ม. 3/2 ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง 1.1 ม. 3/3 อภิปรายการทำงาน โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

๑. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้

2. นักเรียนเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมในการใส่เครื่องดื่มได้

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-  สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

-  แบบประเมิน ใบงานที่ ๔ เรื่อง แบบบันทึกการประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

-  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

เครื่องมือ

- ใบงานที่ ๔ เรื่อง แบบบันทึกการประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
ชั่วโมง การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
เรื่อง การประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 7 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)