สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องดื่ม หมายถึง อาหารที่จัดเตรียมขึ้นเพื่อใช้สำหรับดื่ม มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก เครื่องดื่มมีทั้งประโยชน์และโทษต่อร่างกาย ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเครื่องดื่มเป็นสำคัญ โดยเครื่องดื่มที่มีประโยชน์จะทำมาจากผักและผลไม้สด ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ ส่วนเครื่องดื่มที่มีโทษจะมีส่วนผสมของสารกระตุ้นประสาท เช่น คาเฟอีน แอลกอฮอล์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม. 3/1 อภิปรายขั้นตอน การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ง 1.1 ม. 3/2  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง 1.1 ม. 3/3 อภิปรายการทำงาน โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนเลือกใช้อุปกรณ์ในการประกอบเครื่องดื่มได้อย่างเหมาะสม

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในอาหารจานเดียวได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

-  สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

-  การทำใบงานที่ ๓ เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

-  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

2. เครื่องมือ

- ใบงานที่ ๓ เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
ชั่วโมง การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 31 พ.ค. 65