สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาหารเป็นปัจจัยสี่ที่ช่วยให้มนุษย์ดำรงชีพและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาหารจานเดียว หมายถึง อาหารปรุงสำเร็จหนึ่งจาน มีปริมาณเพียงพอที่จะรับประทานใด้อิ่ม ๑ มื้อ

และได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ โดยไม่ต้องรับประทานอาหารอื่นร่วมด้วย ส่วนใหญ่อาหารจานเดียวมักจะเป็นอาหารคาวและนิยมรับประทานในมื้อกลางวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม. 3/1 อภิปรายขั้นตอน การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ง 1.1 ม. 3/2 ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง 1.1 ม. 3/3 อภิปรายการทำงาน โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนบอกความหมายและประโยชน์ของอาหารจานเดียวได้

2. นักเรียนจำแนกประเภทของอาหารจานเดียวได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในอาหารจานเดียวได้

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-  สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

-  การทำใบงานที่ ๑ แผนที่ความคิดการวางแผนการประกอบอาหารจานเดียว

-  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง เกมอักษรไขว้ อาหารจานเดียว

- ใบงานที่ ๑ เรื่อง แผนที่ความคิดการประกอบอาหารจานเดียว

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
ชั่วโมง การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
เรื่อง อาหารจานเดียว 17 พ.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)