สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกช่วงวัย ดังนั้น นักเรียนควรได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บป่วย การให้และการรับฟังคำแนะนำ และบทสนทนาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์

ในสถานพยาบาล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.2 ป.5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

           วัตถุประสงค์

1. ออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง

 2. บอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง

3. เลือกภาพของอาการเจ็บป่วยได้ตรงตามคำศัพท์ที่กำหนดให้

4. พูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดคำและ ประโยค  ความคล่องในการถามและตอบ

2. ตรวจความถูกต้องในการทำใบงาน       

3. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 3 : Healthy Living
ชั่วโมง What’s the Matter?
เรื่อง Doing a Check-up วันที่ 9 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)