สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วงเครื่องสายเป็นวงดนตรีที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทสีและดีดเป็นหลัก ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ร่วมกับเครื่องเป่า ได้แก่ ขลุ่ยเพียงออ และขลุ่ยหลิบ เครื่องประกอบจังหวะใช้ ฉิ่ง และโทนรำมะนา มีความแตกต่างกับ วงปี่พาทย์ทั้งเครื่องดนตรีที่ใช้และลักษณะเสียง โดยวงเครื่องสายจะมีเสียงที่ให้ความรู้สึกสดใสและอ่อนหวานมากกว่า   วงปี่พาทย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะเด่นและจำแนกรูปแบบวงเครื่องสายไทยแต่ละชนิดได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

2. นักเรียนมีวินัย

3. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป       

เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน เรื่อง แผนผังความคิดสรุปความรู้จากบทเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักวงดนตรีในวัฒนธรรมไทย
ชั่วโมง รู้จักวงดนตรีในวัฒนธรรมไทย
เรื่อง วงดนตรีไทย: วงเครื่องสาย 27 พ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)