สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วงปี่พาทย์ แบ่งออกตามลักษณะการใช้ไม้ตีของระนาดเอกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

1) ปี่พาทย์ไม้แข็ง

2) ปี่พาทย์ไม้นวม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะเด่นและจำแนกรูปแบบวงปี่พาทย์แต่ละชนิดได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

-

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

2. นักเรียนมีวินัย

3. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป       

เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน เรื่อง แผนผังความคิดสรุปความรู้จากบทเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักวงดนตรีในวัฒนธรรมไทย
ชั่วโมง รู้จักวงดนตรีในวัฒนธรรมไทย
เรื่อง วงดนตรีไทย : วงปี่พาทย์ 20 พ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)