สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. โลกมีแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุทำให้วัตถุมีน้ำหนัก  แรงโน้มถ่วงของโลกนี้จะมีค่าแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะห่างของวัตถุจากศูนย์กลางโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านข้อมูลและอธิบายลักษณะของแรงโน้มถ่วงที่บริเวณต่างๆ กัน

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลกที่บริเวณต่างๆ โดยสังเกตจากการ ตอบคำถาม การอภิปราย และการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การจัดกระทำ
และสื่อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล  โดยสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๓. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ ๑ แรง เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก
เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก (26 ส.ค. 62)(มีใบความรู้)