สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. มวลเป็นปริมาณของเนื้อของสสารทั้งหมดที่รวมเป็นวัตถุ
2. โลกมีแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดกระทำต่อมวลของวัตถุ ในทิศทางที่พุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก  ทำให้วัตถุตกสู่พื้น และทำให้วัตถุมีน้ำหนัก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านข้อมูลและบอกความหมายของมวลและน้ำหนัก

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลกโดยสังเกตจากการ ตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล  โดยสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๓. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ ๑ แรง เรื่อง มวลและแรงโน้มถ่วงของโลก
เรื่อง มวลและแรงโน้มถ่วงของโลก (19 ส.ค. 62)